Tillsammans blir vi starkare

2017-02-01  Mijá Gäjnno, Mijjen Geajnoe, Min Geaidnu:

 

Tråante 2017

 I år är det 100 år sedan det första mötet som samlade samer över nationsgränserna hölls den 6-9 februari 1917 i Tråante, Trondheim. Samer från alla sidor av Saepmie kommer att samlas för att högtidlighålla och fira 100 års kamp för demokrati, rättvisa och mångfald.

Sametingen på norsk, svensk och finsk sida kommer att förlägga sina respektive plenum till Tråante och även hålla en gemensam parlamentarikerkonferens. Partiet Mijjen Geajnoe, Mijá Gäjnno, Min Geaidnu kommer att finnas på plats och delta under veckans möten.

 

Valet till Sametinget 2017

Snart drar valrörelsen igång inför valet till Sametinget. Mer information kommer inom kort att finnas tillgänglig här. Vill du vara med och engagera dig? Har du någon speciell fråga som du särskilt vill att vi lyfter fram? Hör av dig till oss. Vi välkomnar dig som vill vara med och arbeta samepolitiskt i Sametinget. Tillsammans blir vi starkare.

 

 

2016-03-08 

8 mars

 

 

 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2016

Idag är det internationella kvinnodagen den 8 mars. Man kan se på nationalstaterna hur de demokratiska värdena har ökat och som då gett kvinnor rätt att rösta i allmänna val till riksdagen. Finland införde allmän och lika rösträtt redan 1906, Norge 1913, Danmark 1915 och Sverige år 1919. Samtidigt är det i år 99 år sedan den första samiska Landsmötets avhållande i Tråante den 6 februari 2 år före det att Sverige införde lika och allmän rösträtt. Mycket kan ju ha genomförts och förbättrats, inte minst den allmänna levnads och hälsosituationen har drastiskt förändrats. Men många av de grundläggande värdena som gjorde att Elsa Laula och Daniel Mårtensson en gång organiserade det första Landsöverskridande Landsmötet, dessa står kvar orubbade. 99 år har gått och vi samer har en annan livssituation än tidigare. Och i dagarna har kraven på en Sanningskommission framförts, nu av Ordförande i Svenska kyrkans samiska råd Sylvia Sparrock och Ärkebiskopen Antje Jackelén.

Det lär väl vara föga uppskattat hos den politiska eliten i Sveriges Riksdag att få sådana propåer bara ett par dar innan den Internationella kvinnodagen. Den svenska lagstiftaren har ju i långliga tider försökt förhindra överförandet av samisk kultur och även hävdande av mark och vatten, att den möjligheten ska kunna utövas och hävdas också av samiska kvinnor. Trots att Lappfogdeväldet började fasas ut redan i slutet av 1960-talet och formellt genom den nya Rennäringslagen som Riksdagen fastställde 1971, så har inte allt blivit bättre. Idag härskar tjänstemannaväldet som ofta godtyckligt kan söndra och härska och ofta uttalar sig tjänstemännen i sin iver och nit utöver vad Lagstiftaren fastställt. Och detta förhållande drabbar mest och flest de samiska kvinnorna som då ofta är uteslutna ur den samiska gemenskapen, för att lagstiftaren vill ha det så. Men också för att svenska tjänstemän genom sitt personliga engagemang förvärrar situationen. Tänk om de samiska männen hade ställt upp för sina samiska systrar och glömt rädslan för Staten och myndigheternas makt ?

Min uppmaning till de samiska männen är att våga ställa sig på de samiska kvinnornas sida och skapa det öppna & toleranta samiska samhället för att kunna bli jämställt och utan våld i nära relationer.

Bland världens olika urfolk finns många segdragna processer och bittra öden. Om man skulle våga sig på att sammanfatta dessa processer med några få ord så skulle det vara: det blir ingen försoning utan jämställdhet, det blir ingen fred utan rättvisa. Idag manifesterar vi kraven på jämställdhet för världens urfolkskvinnor och för våra samiska systrar.

En jämställd värld är möjlig!

Stefan Mikaelsson

-Sáme-dikke åvddåulmusj- Sametingets ordförande

 

2016-02-04

PRESSMEDDELANDE

Odda Min Geaidnu/Ådå Mija Gäjnno/Orre Mijjen Geajnoe gläds åt vinsten i Girjasmålet

Igår meddelade Gällivare tingsrätt domen i det s.k Girjasmålet. Målet har en viktig betydelse för det samiska samhället. Domen är historisk i sin utformning och är en framgång i kampen för samiskt självbestämmande. 

Vi gläds med domen i Girjasmålet. För första gången återställs bruten rätt och tingsrätten stoppar myndigheternas tjänstemannavälde säger vägvisare Stefan Mikaelsson.

Odda Min Geaidnu/Ådå Mija Gäjnno/Orre Mijjen Geajnoe har under lång tid politiskt arbetat för att bryta kolonisationen av Sapmí. Rennäringens grundval ska säkerställas, vår samiska sedvanerätt skall inte ifrågasättas utan i sak klargöras en gång för alla.

 Detta är en historisk seger för alla samer. Ett besked som inger hopp inför framtiden och jag önskar nu att svenska staten inte fortsätter att ifrågasätta vår rätt till land och vatten. Jag hoppas istället att svenska staten att respektera oss som ett jämbördigt folk säger Stefan Mikaelsson.

Odda Min Geaidnu/Ådå Mija Gäjnno/Orre Mijjen Geajnoe anser det olyckligt att Sametingets styrelseordförande och SSR med sina uttalanden fortsätter att splittra det samiska folket. Vi förväntar oss att Sametinget och samebyarnas företrädare står tillsammans i vår fortsatta kamp för en ny samepolitik som inkluderar alla samer och tryggar rennäringens framtid. 

Varje seger för det samiska folket. I stort eller smått. Oavsett om det är en seger för en enskild individ eller ett kollektiv. Är en seger för oss alla som folk. Vi måste stå tillsammans i kampen för vår rätt säger Christina Åhrén 

Kontaktperson:

Stefan Mikaelsson                                                                              

Vägvisare      070-2519497                                           

 

 2015-11-22

Sametingspartiet Min Geaidnu pressmeddelande.

Sameskolstyrelsen (SAMS) har haft en turbulent tid under den senaste mandatperioden. En ledamot blev utbytt av sitt parti samt att två andra lämnade sina uppdrag i brist på förtroende för ordföranden. Detta har gjort att SAMS gemensamma kompetens i att sköta administration och förvaltning har beskurits och blivit lidande. Detta var inte vad Sametingets Plenum såg framför sig när de valde ledamöter att samarbeta under fyra år.

I Maj 2015 stängdes skolchefen av från sitt arbete av då en styrelse bestående av tre ledamöter. Partiet Jakt- och fiskesamerna, partiet Samerna och Samelandspartiet hade var sin ledamot vid det tillfället. Efter avstängningen anmäldes skolchefen till Statens Ansvarsnämnd för att han ansågs ha gjort så grova tjänstefel. I början på november konstaterar Statens Ansvarsnämnd beträffande avskedandet av skolchefen, att det saknas grund för avskedandet. Detta konstaterade är väldigt allvarligt för förtroendet för SAMS och en utmaning för densamma att ta till sig situationens allvar.

Trots detta är skolchefen fortfarande avstängd.

”Det är allvarligt om inte Sameskolstyrelses ledamöter följer Statens Ansvarsnämnds beslut. Att det inte finns någon grund för avskedande är ju fastslaget och bör följas omedelbart.  "säger Christina Åhrén, vägvisare för Min Geaidnu”,Statens ansvarsnämnd konstaterade beträffande avskedandet av skolchefen, att det saknas grund för avskedandet. Detta konstaterande är väldigt allvarligt för förtroendet för SAMS och en utmaning för densamme att ta till sig situationens allvar. Varje gång som en same blir avskedad av en samisk styrelse är en gemensam förlust för byggandet av en samisk institution i ett samiskt samhälle.

Sametingspartiet Min Geaidnu bedömer att SAMS har en bristande personalpolitik och uppmanar därför SAMS att omedelbart följa praxis på arbetsmarknaden med ett förbättrat samspel som involverar anställda och fackförening.

Min Geaidnu uppmanar dessutom SAMS att ta större ansvar för att de anställda så väl som föräldrarna kommer att uppskattar det värdefulla i att vara delaktiga/berörda i en verksamhet som styrs av en samisk styrelse med andra värderingar än en vad en svensk styrelse har.

Sametingspartiet Min Geaidnu ber ledamöterna i SAMS att fortsättningsvis göra oss som valde er vid plenum stolta över ert arbete och kunnande

Sametingspartiet Min Geaidnu bedömer att SAMS har en bristande personalpolitik och uppmanar därför SAMS att omedelbart följa Statens Ansvarsnämnds beslut.Trots detta är skolchefen fortfarande avstängd.
"Det är allvarligt om inte Sameskolstyrelsens ledamöter följer Statens Ansvarnämds beslut. Att det inte finns någon grund för avskedande är ju fastslaget och bör följas omedelbart. " säger Christina Åhren, vägvisare för Min Geaidnu.

Sametingspartiet Min Geaidnu bedömer att SAMS har en bristande
personalpolitik och uppmanar därför SAMS att omedelbart följa Statens Ansvarsnämnds beslut.

Kontakt: Christina Åhrén

 

 

 

151020

Sametingspartiet Min Geaidnu pressmeddelande.

Under en lång följd av år har tjuvslakt av ren behandlats godtyckligt och slumpmässigt av ordningsmakten. Utan att själva kunna redovisa detta på ett sakligt sätt har vi upplevt & insett det pressande läge som uppstår då rätten inte längre är rättvis och då likabehandlingsprincipen åsidosätts av såväl lagstiftaren och ordningsmakten. TV4.s Kalla Fakta valde att redovisa en aspekt av en problemsituation i tisdagens sändning. Programmet var ovanligt sakligt och balanserat och har därför väckt en förståelse hos breda lager i det svenska folkhemmet för att en förändring måste till stånd.

Min Geaidnu anser att det är fullständigt oacceptabelt att rättväsendet uppenbarligen diskriminerar samer som blir drabbade av brott. Detta kan uppfattas som att det har pågått under en längre tid och desto större blir kravet som man måste ställa om att sakernas tillstånd förändras och förbättras. Just nonchalansen, arrogansen och ytterst i slutändan strukturell och indivduell diskriminering i det svenska samhället av oss samer är en orsak till att internationella Mänskliga Rättighets-instrument ska ratificeras (ILO-169) eller implementeras (UNDRIP).

Kontaktperson: Stefan Mikaelsson 070- 251 94 97

 

 

 

2014-10-24
Om att ta ansvar:

Som folkvalda politiker har vi ett ansvar att säkerställa att förtroendet för Sametinget är högt. Vi ska utse ledamöter på förtroendeuppdrag att leda arbetet i Sametinget och vara vårt folks
företrädare utåt.
 
Det innebär också att vi har ansvar att påtala om det finns personer som inte längre är lämpade att företräda oss genom förtroendeuppdrag.
 
Det ansvaret har vi i Mijjen Geajnoes styrelse haft för avsikt att ta då vi under en tid genom samtal försökt förmå vår egen vägvisare att avgå från sina förtroendeuppdrag. Vi fick till slut ett löfte från honom att han skulle göra det. Då detta löfte bröts ansåg vi oss skyldiga att agera trots att det innebar att saken blev offentlig.

Trots att vi är en enig styrelse som uttrycker vårt misstroende så bagatelliseras saken av våra kollegor i Sametinget till en intern partifråga. Samelandspartiets partiledare Ingrid Inga menar till och med att det är ohederligt.
 
Min Geaidnu anser inte att det är ohederligt att ifrågasätta våra högst uppsatta politiker. Som högt uppsatt politiker är du en offentlig person som ska kunna ta kritik och bli ifrågasatt. Du ska vara beredd att försvara din position.
 
Vi i Mijjen Geajnoe är dock inte förvånade. Vi har under tidigare mandatperiod fått betala ett högt pris på att vi ifrågasätter hur Sametingets förtroendevalda sköter sina uppdrag. Vi anser att det är viktigt att agera när något är fel. Det är vårt ansvar som politiker. Och vi tar det ansvaret trots försöken att tysta ner oss och straffa oss för det.
 
Sametinget är ingen kompisklubb där vi ska hålla varandra om ryggen och sopa besvärande saker under mattan. Sametinget är ett folkvalt parlament där vi har uppdrag att utse företrädare för
vårt folk.
 
I nuläget är inte det politiskt väsentliga vad Ol- Johan har gjort. Vi tänker inte lämna några ytterligare uppgifter om det till media med hänsyn till de som närmast berörs. Vårt ansvar är att utifrån den information vi har kräva att han lämnar sin position i Sametinget. Vi vet i dagsläget inte ens om Ol- Johan har för avsikt att sitta kvar på sina positioner då han än så länge endast har avsagt ordförandeskapet i partiet, men inte har kommenterat vår misstroendeförklaring.
 
Det väsentliga för oss i nuläget är att vi är en helt enig partistyrelse varav flera av oss är sametingsledamöter som inte längre kan stå bakom utnämningen av en av våra högst uppsatta förtroendevalda.

Vi förväntar oss nu att Ol-Johan Sikku själv eller Sametinget snarast tar ansvar och avgör saken.
 
Styrelsen i Mijjen Geajnoe

 

Pressmeddelande

2014-10-20

Mijjen Geajnoes partistyrelse förklarar misstroende mot ordförande
Ol-Johán Sikku och kräver dennes omedelbara avgång


Styrelsen för partiet Min Geaidnu förklarar misstroende mot dess
ordförande, Ol-Johan Sikku, och uppmanar denne att med omedelbar
verkan avsäga sig samtliga förtroendeuppdrag såväl i partiet som i Sametinget.

Vi saknar förtroende för honom:

Bakgrunden till beslutet är att det har framkommit uppgifter som
visar att Min Geaidnus ordförande allvarligt och vid upprepade tillfällen har brutit mot Min Geaidnus värdegrunder. När partistyrelsen konfronterade honom med dessa uppgifter bekräftade han informationen. Detta gör att partiets styrelse nu saknar förtroenden för honom som ledare och
förtroendevald politiker. Vi har därför beslutat att förklara misstroende mot honom och avkräva att han självmant men med omedelbar verkan avsäger sig samtliga förtroendeuppdrag i partiet
och Sametinget. Gör han inte det får en partistämma avgöra hur partiet går vidare.

"Vilka uppgifterna är vill vi av för respekt för hans familj inte
gå ut med nu" säger Min Geaidnus vice vägvisare Sara Larsson.


Min Geaidnu
Sara Larsson, vice Vägvisare.